Human Hair Fake Eyelashes

H171 Human Hair False Lashes

Regular price £7.00 Sale

100% Human Hair, strip Lashes.

Handmade. Clear thin band.

  • Human hair
  • Handmade lashes
  • Vegan-friendly, cruelty free lashes